PROGRAMLAR

Sürüm 26.12.2017
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 04.12.2017
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.

Sürüm 04.12.2017
mG_KDV İade Hazırlık Programı
Program KDV iadesinde karşıt inceleme çalışmasının hızlı ve güvenilir bir şekilde hazırlanamsını ve takip edilmesini sağlar.

Sürüm 21.04.2017
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 08.01.2018 - 14.01.2018  izdenetim haftası
izdenetim 15.01.2018 - 21.01.2018  izdenetim haftası
izdenetim 22.01.2018 - 28.01.2018  izdenetim haftası
izdenetim 29.01.2018 - 04.02.2018  izdenetim haftası
izdenetim 05.02.2018 - 11.02.2018  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

01.01.2018
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

31.12.2017
16 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlarda ÖİV matrahı ve FATİH Projesi kapsamında uygulanacak özel iletişim vergisi istisnasına ilişkin açıklamalar hk.

31.12.2017
16 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna uygulaması, Ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi ve indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade edilecek KDV tutarının alt sınırının 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmesi hk.

30.12.2017
81 No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilanı hk.

30.12.2017
29/12/2017 tarih ve 2017/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
2018 yılı asgari ücret brüt 2.029,50 TL olarak belirlenmiştir.

30.12.2017
2018 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi
2018 yılında geçerli olacak mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ücret tarifesi Hk.

29.12.2017
80 No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) belirlenmesi hk.

29.12.2017
62 No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak maktu damga vergisi tutarları ile azami damga vergisi tutarının belirlenmesi hk.

29.12.2017
490 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
213 Sayılı VUK' nun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2018 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin açıklamalar hk.

29.12.2017
49 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilanı hk.

29.12.2017
302 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
193 Sayılı GVK

27.12.2017
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
FATİH Projesi kapsamında yapılan mal alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Milli Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergisinden istisna olması hk.

27.12.2017
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

26.12.2017
72 No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici 23 üncü maddenin uygulamasına yönelik hususlar hk.

23.12.2017
301 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

23.12.2017
14 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar hk.