izdenetim

 

  Paylaş Facebookta Paylaş Tweetle  

KAMUYA YARARLI DERNEKLERE TANINAN VERGİ ve DİĞER AYRICALIKLAR
 
 • Kamuya yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtlar damga vergisinden istisnadır. (488 Sayılı Kanun - 2 sayılı tablo)

 • Kamuya yararlı derneklere Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9 ve 14 numaralı bentlerinde belirtilen ödemeler ile banka ve özel finans kurumlarında açtırdıkları hesaplardan elde ettikleri faiz ve benzeri gelirler vergi kesintisine tabi değildir. (193 Sayılı Kanun Madde : 94)

 • Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren mal teslim ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir. Ayrıca kamu yararına çalışan derneklerce işletilen hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri; parasız fukara aşevleri, düşkün evleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır. (3065 sayılı Kanun Madde : 17/1-2)

 • Kamuya yararlı dernekler veraset ve intikal vergisi muafiyetine sahiptir. Kamuya yararlı derneklere yapılan ivazsız intikaller veraset ve intikal vergisine tabi değildir. (7338 Sayılı Kanun Madde : 3/a)

 • Kamuya yararlı derneklerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile derneğe ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnası uygulanır. (492 sayılı Kanun Madde : 59/b)

 • Kamuya yararlı dernekler sahip oldukları bina ve arazileri (derneklere ait iktisadi işletmelere ait olmaları veya bu iktisadi işletmelere tahsis edilmesi hariç) emlak vergisi muaftır. (1319 Sayılı Kanun Madde : 4/e – 14/c)

 • Kamuya yararına çalışan derneklerin düzenledikleri eğlenceler Eğlence Vergisinden muaftır. (2464 Sayılı Kanun Madde: 19/3)

 • Kamuya yararlı dernekler tarafından rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara beş vergilendirme dönemi boyunca kurumlar vergisi istisnası uygulanır.   (5520 Sayılı Kanun Madde : 5/1-ı)

 • Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin kamuya yararlı derneklere aşağıda yer alan faaliyetleri için yaptıkları bağış ve yardımların tamamı gelir / kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınır.

  • Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

  • Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

  • Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

  • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

  • Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

  • Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına,

  • Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

  • 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

  • Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,

  • Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına ilişkin harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı,

  • Beyannamede gösterilmek suretiyle kazançtan indirim konusu yapılır. (193 Sayılı Kanun Madde : 89/7) - (5520 Sayılı Kanun Madde : 10-1/d)

 • Yardım Toplama Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile izin almadan yardım toplayabilirler. (2860 Sayılı Kanun Madde : 6)

 • Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzum görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabidir. (237 saylılı Kanun Madde : 1/d)

 • “Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği” hükümlerine göre Kamu yararına çalışan dernek başkanları devlet protokolünde yer alırlar.

 • Kamu yararına çalışan derneklere yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’u) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir. (193 Sayılı Kanun Madde : 89/4)

 • Kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5' ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirim konusu yapılabilir. (5520 Sayılı Kanun Madde : 10/1-c)

 • Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa hakları, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kamu menfaatine yararlı millî derneklere bırakılabilir. (2863 sayılı Kanun Madde: 14)

 • Kamu yararına çalışan Derneklere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış tarihindeki alım satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. (2886 sayılı Kanun Madde: 72)

izdenetim İZDENETİM ǀ Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Kat: 4 D:13 İZMİR ǀ Tel: (0.232) 483 65 55 ǀ E-Posta: info@izdenetim.com.tr izdenetim