izdenetim

 

  Paylaş Facebookta Paylaş Tweetle  

VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARA SAĞLANAN AYRICALIKLAR
 
 • Vergi muafiyeti tanınan vakıflara Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9 ve 14 numaralı bentlerinde belirtilen ödemeler ile banka ve özel finans kurumlarında açtırdıkları hesaplardan elde ettikleri faiz ve benzeri gelirler vergi kesintisine tabi değildir. (193 Sayılı Kanun Madde : 94)

 • Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren mal teslim ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir. Ayrıca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca işletilen hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri; parasız fukara aşevleri, düşkün evleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır. (3065 sayılı Kanun Madde : 17/1-2)

 • Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar Veraset ve İntikal Vergisinden istisnadır. (7338 Sayılı Kanun Madde : 4/k)

 • Vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından iktisap edilecek gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile bunlara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnası uygulanır.  (492 sayılı Kanun Madde : 59/b)

 • Vergi muafiyeti tanınan vakıfların resmi senedinde yazılı amaçlara tahsis edilmek şartıyla vakfa ait binalar emlak vergisi muaftır. (1319 Sayılı Kanun Madde : 4/m)

 • Vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından rehabilitasyon merkezleri işletilmesinden elde edilen kazançlara beş vergilendirme dönemi boyunca kurumlar vergisi istisnası uygulanır.   (5520 Sayılı Kanun Madde : 5/1-ı)

 • Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi muafiyeti tanınan vakıflara aşağıda yer alan faaliyetleri için yaptıkları bağış ve yardımların tamamı gelir/ kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınır.

  • Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

  • Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

  • Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

  • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

  • Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

  • Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına,

  • Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

  • 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

  • Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,

  • Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına ilişkin harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı beyannamede gösterilmek suretiyle kazançtan indirim konusu yapılır. (193 Sayılı Kanun Madde : 89/7) - (5520 Sayılı Kanun Madde : 10-1/d)

 • Vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’u) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir. (193 Sayılı Kanun Madde : 89/4)

 • Vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5' ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirilir. (5520 Sayılı Kanun Madde : 10/1-c)

 

izdenetim İZDENETİM ǀ Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Kat: 4 D:13 İZMİR ǀ Tel: (0.232) 483 65 55 ǀ E-Posta: info@izdenetim.com.tr izdenetim